Ο Αλέξανδρος Ιόλας στο σπίτι του Άγγελου Σικελιανου

Νοέμβριος 1927

C0020