Ο Αλεξανδρος Ιολας, με τον γλύπτη Novelo finoti(δεξιά), την Anna Bozza, και τον Γιώτη Σχινά